С Т А Т У Т
Всеукраїнської молодіжної громадської організації
БАТЬКІВЩИНА МОЛОДА”

 ПРЕАМБУЛА

Установча Конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода»
– виражаючи прагнення молодих громадян України – активних учасників суспільного життя до демократизації державотворчих процесів, становлення громадянського суспільства;
– воліючи підвищити роль молоді у суспільно-політичному житті країни;
– прагнучи забезпечити вплив молоді на розвій процесів становлення Української держави, урочисто затверджує цей Статут як найвищий нормативний акт Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1. Статус Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» як об’єднання громадян
§ 1.  Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода» (далі за текстом Статуту — “Організація”) — є неприбутковою всеукраїнською молодіжною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів і прагнень членів організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.
§ 2.  Діяльність Організації здійснюється на всій території України.
Стаття 1.2. Засади діяльності Організації
§ 1. Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Програмою дій, іншими внутрішніми нормативними актами Організації.
§ 2.  Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
Стаття 1.3. Правовий статус Організації
§ 1.  Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації.
§ 2.  Як юридична особа Організація має право здійснювати будь-які дії, що не суперечать законодавству, користується всіма законними правами і несе обов’язки, передбачені законом, зокрема — набуває відповідно до законодавства України майнових та немайнових прав і пов’язаних із ними обов’язків, несе майнову відповідальність.
§ 3.  Як юридична особа Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, печатки, штампи, власну символіку, титульні бланки та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
§ 4.  Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само, як і втручання Організації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 1.4. Організаційна структура Організації
§ 1.  Організаційну структуру Організації становлять:
1. центральне управління Організації;
2. місцеві осередки Організації.
§ 2.  Центральне управління Організації складається з центральних статутних органів Організації та консультативно-дорадчих органів Організації.
Стаття 1.5. Консультативно-дорадчі органи Організації
§ 1.  Консультативно-дорадчі органи Організації створюються за рішенням Правління Організації. Консультативно-дорадчі органи Організації покликані сприяти розвиткові Організації та досягненню її цілей.
§ 2.  Діяльність консультативно-дорадчих органів Організації регламентується окремими положеннями, які затверджуються Правлінням Організації.
Стаття 1.6. Назва Організації
§ 1.  Повна назва Організації українською мовою — Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода»; скорочена назва українською мовою — ВМГО «Батьківщина молода»; україномовні абревіатури: ВМГО «БМ», «БМ».
§ 2.  Назви Організації іншими мовами затверджуються Правлінням Організації.
Стаття 1.7. Місцезнаходження Організації
Центральні статутні органи Організації знаходяться в місті Києві.

РОЗДІЛ II
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 2.1. Мета діяльності Організації
§ 1.  Метою діяльності Організації є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння залученню молоді до громадського і політичного життя країни.
§ 2.  Ця мета здійснюється шляхом:
1. створення та активізації діяльності місцевих осередків Організації в адміністративно-територіальних одиницях України;
2. створення умов для самореалізації молодих людей та залучення молоді до вирішення соціальних проблем;
3. налагодження контактів, обміну інформацією та координації дій з іншими молодіжними організаціями, які підтримують розвиток демократії в Україні;
4. всебічної реалізації молодими людьми своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
5. демократизації суспільного життя молоді, захисту її громадських прав та свобод;
6. участі молоді у розвитку науки і культури;
7. внесення пропозицій до проектів нормативних актів щодо формування та втілення у життя державної молодіжної політики;
8. надання необхідної підтримки молоді у сфері праці, зайнятості, громадсько-політичної та підприємницької діяльності;
9. підтримки і захисту молоді, сім’ї та дитини, а також соціально незахищених верств молоді;
10. створення та підтримка позитивного іміджу України.
Стаття 2.2. Принципи діяльності Організації
Діяльність Організації базується на принципах:
1. добровільності;
2. рівноправності всіх членів організації;
3. поваги, гідності та особистої думки кожного члена молодіжної організації;
4. колективності у роботі організації та її органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
5. виборності всіх керівних органів Організації знизу доверху;
6. періодичної звітності виборних органів перед членами організації та вищестоящими органами;
7. свободи дискусій у поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості більшості у прийнятих рішеннях;
8. обов’язковість виконання рішень вищестоящих статутних органів для нижчестоящих.
Стаття 2.3. Завдання Організації
Завданнями Організації є:
1. співпраця з іншими молодіжними об’єднаннями в питаннях створення умов для більш повної самореалізації молоді у соціально-економічному, політичному та культурному житті суспільства;
2. підвищення суспільної, культурологічної, наукової та екологічної активності молоді;
3. встановлення політичних, економічних, культурних та гуманітарних зв’язків із державними та громадськими організаціями з метою набуття молоддю досвіду економічної та гуманітарної діяльності;
4. участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики на всеукраїнському і місцевому рівнях у визначеному законодавством порядку;
5. сприяння підвищенню громадської та політичної активності молодих громадян, їх ролі у громадському та політичному житті країни через забезпечення їх поінформованості;
6. сприяння участі молоді у становленні незалежних засобів масової інформації, підтримка молодіжної журналістики;
7. сприяння розвитку української науки, культури, освіти;
8. активне сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища, екосистем, розташованих на території України;
9. сприяння обговоренню широким молодіжним загалом подій і процесів, які відбуваються в суспільно-політичному житті України та інших країн;
10. здійснення навчальних і освітніх програм, розроблених членами Організації, спрямованих на підвищення поінформованості, зростання фахового і загально-інтелектуального рівня молодих громадян, а також представників установ і організацій, які беруть участь у молодіжній політиці;
11. розробка членами Організації та поширення методичних та інформаційних продуктів стосовно молодіжної проблематики у вигляді книг, брошур, буклетів, листівок, електронних носіїв тощо, які поширюватимуться на безоплатних засадах;
12. створення членами Організації та підтримка інформаційних центрів, пунктів для збору та поширення інформації, які діятимуть на неприбуткових засадах, для членів Організації, молодіжних громадських лідерів, представників інших груп молоді;
13. участь, у визначеному законодавством порядку, в розробці та впровадженні національних програм, законодавчих та нормативних актів, що стосуються молодіжного середовища;
14. сприяння у налагодженні взаємодії та згуртованості молоді, взаємодії молоді з представниками інших вікових та соціальних груп;
15. розробка членами Організації дослідницьких програм та проведення на національному та місцевому рівнях досліджень, що стосуються молодіжної проблематики;
16. впровадження програм, розроблених членами Організації, спрямованих на залучення українських молодіжних громадських лідерів, представників інших груп української молоді, до програм міжнародних організацій.
Стаття 2.4. Напрями діяльності Організації
Для досягнення статутної мети і виконання статутних завдань Організація, відповідно до законодавства України:
1. представляє і захищає свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, громадських організаціях та інших об’єднаннях громадян України, зарубіжних і міжнародних урядових і неурядових організаціях;
2. всебічно співпрацює з молодіжними організаціями, підприємствами, фондами, установами та окремими громадянами в реалізації молодіжних програм та проектів;
3. утворює місцеві осередки Організації;
4. організовує конференції, тренінги, семінари, фестивалі, зустрічі молоді, інші робочі, координаційні, навчальні та інформаційні заходи та інші форми масових заходів із залученням кращих наукових та творчих сил, зацікавлених організацій;
5. організовує заходи екологічного спрямування, активно запобігає псуванню та знищенню пам’яток природно-заповідного фонду України;
6.виготовляє та розповсюджує друковану продукцію з метою проведення статутної діяльності;
7. здійснює моніторинг діяльності ЗМІ, інших розповсюджувачів реклами, проводить соціологічні опитування стосовно молодіжних проблем та молодіжного руху;
8. бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
9. бере участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики у порядку, визначеному законодавством;
10. відповідно до законодавства України бере активну участь у виборчих кампаніях;
11. звертається до органів державної влади та місцевого самоврядування із пропозиціями з питань статутної діяльності;
12. одержує від органів державної влади, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети і завдань Організації;
13. оприлюднює позицію Організації щодо соціальних, економічних, культурних та інших подій у житті країни;
14. створює програми, які спрямовані на сприяння у вирішені питань актуальної молодіжної проблематики, на задоволення та захист законних інтересів, прав членів Організації;
15. сприяє роботі засобів масової інформації у частині збору та поширення інформації про діяльність молодіжних організацій, проблеми і життя молоді в Україні та за кордоном, бере участь у зборі інформації та створенні радіопередач, телепрограм, кіно- і відеофільмів, підготовці та розміщенні газетних статей та інших інформаційних матеріалів із тематики, яка відповідає меті та завданням Організації;
16. засновує засоби масової інформації, інформаційні агентства згідно з вимогами законодавства;
17. здійснює методичну діяльність, організовує та проводить соціологічні дослідження;
18. надає допомогу членам Організації, молодим громадянам;
19. створює госпрозрахункові організації та установи, засновує підприємства;
20. вступає на добровільних засадах у спілки об’єднань громадян, у міжнародні організації, засновує спілки об’єднань громадян, у тому числі міжнародні;
21. підтримує міжнародні зв’язки, бере участь у міжнародних заходах, проектах і програмах, якщо це не суперечить міжнародним зобов’язанням України;
22. виступає учасником цивільно-правових стосунків, набуває майнових та немайнових прав, бере на себе обов’язки, що пов’язані з діяльністю Організації, виступає позивачем та відповідачем в суді;
23. співпрацює з юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами;
24. проводить іншу діяльність, що відповідає цьому Статуту, Програмі дій та не суперечить чинному законодавству.

РОЗДІЛ III
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 3.1. Засади членства в Організації
§ 1.  Членство в Організації є добровільним, індивідуальним та фіксованим.
§ 2.  Членом Організації може бути будь-який громадянин України, громадянин іншої держави або особа без громадянства, яка бажає брати участь у діяльності Організації, визнає її Статут та Програму дій і зобов’язується дотримуватися їх положень.
Стаття 3.2. Віковий ценз членства та займання посад в Організації
§ 1.  Членами Організації можуть бути особи віком від чотирнадцяти до тридцяти п’яти років, а також особи старшого віку, але при цьому кількість членів Організації, вік яких перевищує тридцять п’ять повних років, повинна становити не більше однієї третини від загальної кількості членів Організації.
§ 2.  У складі виборних органів Організації кількість осіб, старших тридцяти п’яти років, не може перевищувати третину членів виборних органів.
Стаття 3.3. Порядок прийняття членів до Організації
§ 1.  Рішення про прийом у члени Організації приймають простою більшістю голосів керівні органи місцевих осередків Організації та Правління Організації, протягом місяця з дня подання до нього громадянином особистої письмової заяви про бажання стати членом Організації.
§ 2.  Член Організації перебуває на обліку в місцевому осередку Організації, на території якого відповідний статутний орган Організації прийняв рішення про прийом у члени Організації.
Стаття 3.4. Припинення членства в Організації
§ 1.  Членство в Організації припиняється:
1. на підставі заяви члена Організації про вихід з Організації за власним бажанням;
2. у разі визнання члена Організації в установленому законодавством порядку недієздатним або безвісно відсутнім;
3. у випадку ліквідації Організації з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру об’єднань громадян;
4. в інших випадках, передбачених цим Статутом.
§ 2.  Розгляд питання про припинення членства фізичної особи в Організації може здійснюватися Бюро місцевого осередку Організації або Правлінням Організації.
§ 3.  Припинення членства фізичної особи в Організації має наслідком її відставки з усіх посад у складі будь-яких органів Організації, крім штатних посад у структурі виконавчого органу Організації.
Стаття 3.5. Стягнення щодо членів Організації
§ 1.   Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
§ 2.  За дії, несумісні з перебуванням в Організації, до члена Організації можуть застосовуватися стягнення: попередження, догана та виключення з Організації.
Такими діями члена Організації може бути:
1. грубе порушення вимог Статуту чи Програми дій Організації;
2. систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Організації;
3. притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;
4. негідна поведінка, що компрометує звання члена Організації.
§ 3.  Рішення про стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх статутного органу Організації з інформуванням про це вищестоящого територіального осередку та Правління Організації.
§ 4.  У разі незгоди з рішенням про виключення з лав Організації фізична особа може звернутися у місячний термін з апеляційною заявою до вищестоящого керівного статутного органу Організації. Рішення центральних керівних статутних органів з цього питання є остаточним.
Стаття 3.6. Права членів Організації
Члени Організації мають право:
1. обирати й бути обраним до складу статутних органів Організації;
2. брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
3. вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
4. на участь у молодіжних зборах, засіданнях статутних органів, коли розглядається їхня справа;
5. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
6. вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень із цих питань;
7. висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;
8. відповідно до законодавства України брати активну участь у виборчих кампаніях;
9. бути захищеним усім наявним потенціалом Організації від необґрунтованих звинувачень та переслідувань за політичні переконання та погляди;
10. апелювати до статутних органів Організації будь-якого рівня;
11. користуватися з боку Організації допомогою, а також сприянням власній діяльності, здійснюваній у межах мети, завдань і напрямків діяльності Організації;
12. використовувати в установленому порядку символіку і атрибутику Організації;
13. переходити на облік в інший місцевий осередок Організації за процедурою, встановленою Положенням, затвердженим Правлінням Організації;
14. вийти зі складу Організації за письмовою заявою.
Стаття 3.7. Обов’язки членів Організації
Кожний із членів Організації зобов’язаний:
1. брати участь у виконанні завдань, визначених цим Статутом та Програмою дій Організації;
2. сприяти залученню в ряди Організації нових членів;
3. брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні масово-політичних заходів, спрямованих на пропаганду молодіжного руху, підвищенні його авторитету серед молоді;
4. відповідно до законодавства України бути активним учасником виборчих кампаній;
5. поважати права та законні інтереси інших членів Організації;
6. сплачувати членські внески в розмірі та порядку, встановлених Правлінням Організації;
7. брати участь у діяльності місцевого осередку Організації, в якому він перебуває на обліку;
8. повідомляти місцевий осередок Організації, в якому він стоїть на обліку, про зміну місця постійного проживання;
9. не припускати дій, що підривають авторитет Організації, завдають їй шкоди або перешкоджають її діяльності.

РОЗДІЛ ІV
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 4.1. Принципи побудови структури Організації
Організація будується за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального устрою України і складається з місцевих осередків та центральних керівних і контрольно-ревізійних органів Організації.
Стаття 4.2. Статутні органи Організації
§ 1.   Статутними органами місцевих осередків Організації є Загальні збори, Конференція, Голова, Бюро, Контрольно-ревізійні комісія.
§ 2.   Центральним статутними органами Організації є Конференція, Координаційна рада, Голова, Правління, Контрольно-ревізійна комісія Організації.
Стаття 4.3. Засади діяльності місцевих осередківОрганізації
§ 1.   До місцевих осередків Організації належать первинні та територіальні осередки Організації.
§ 2.  До первинних осередків Організації належать організації, які утворюються на території сіл, селищ, міст районного значення, мікрорайонів, кварталів, вулиць, на підприємствах, у навчальних закладах, організаціях і установах, де це не заборонено законодавством України.
§ 3.  До територіальних осередків Організації належать районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські молодіжні організації Організації.
§ 4.   У своїй діяльності місцеві осередки Організації керуються Статутом та Програмою дій Організації, рішеннями вищестоящих статутних органів Організації, які для них є обов’язковими, власними Положеннями та рішеннями їхніх статутних органів.
§ 5.   Для забезпечення своєї статутної діяльності місцеві осередки Організації організовують збір членських внесків, інших фінансових і матеріальних ресурсів та можуть мати у своєму користуванні рухоме і нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби.
§ 6.   За погодженням з Правлінням Організації вони засновують друковані, електронні та інші засоби масової інформації.
§ 7.   Місцеві осередки Організації використовують назву Організації з доповненнями, що визначають їхнє місце в її організаційній структурі.
§ 8.  Засади діяльності, порядок утворення, права та функції, управління та контроль, інші аспекти діяльності місцевих осередків Організації визначаються Типовими Положеннями про первинні та територіальні осередки організації, затвердженими Правлінням Організації.
§ 9.  Місцевий осередок Організації припиняє свою діяльність у разі зменшення його чисельності до двох членів, а також за рішенням Бюро вищестоящого територіального осередку або Правління Організації.
§ 10.  Бюро вищестоящого територіального осередку або Правління Організації має право розпустити місцевий осередок, який у своїй діяльності порушує Статут та Програму дій Організації, внутрішні нормативні положення Організації, дискредитує Організацію в цілому, перешкоджає функціонуванню Організації чи інших місцевих осередків.
Розпуск місцевого осередку за рішенням Бюро вищестоящого територіального осередку або Правління Організації не має наслідком припинення членства в Організації його членів.

РОЗДІЛ V
КОНФЕРЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 5.1. Конференція Організації
Найвищим керівним органом Організації є Конференція Організації (далі за текстом Статуту — “Конференція”).
Стаття 5.2. Скликання Конференції
§ 1.  Чергова сесія Конференції скликається Правлінням Організації не рідше, ніж один раз на два календарних роки.
§ 2.  Позачергова сесія Конференції скликається:
1. Головою Організації за власною ініціативою;
2. Координаційною радою Організації за власною ініціативою;
3. Правлінням Організації за власною ініціативою.
Стаття 5.3. Головування на засіданнях Конференції
На засіданнях Конференції головує Голова Організації або, за його дорученням, інший член Правління Організації.
Стаття 5.4. Делегати Конференції
§ 1.  Квоти представництва на Конференцію визначаються Правлінням Організації.
§ 2.  Делегатами Конференції (далі за текстом Статуту — “делегати”) є члени Організації, делеговані для участі в Конференції обласними, Кримською республіканською, Київською та Севастопольською міськими організаціями Організації та члени Правління Організації.
Стаття 5.5. Правомочність Конференції
Конференція є правомочною, якщо в її роботі беруть участь делегати не менше, ніж від двох третин територіальних осередків Організації, правомочних делегувати делегатів на Конференцію організації.
Стаття 5.6. Учасники Конференції
§ 1.  У роботі Конференції з правом обговорення і голосування мають право брати участь делегати та Почесний Голова Організації.
§ 2.  До присутності на засіданнях Конференції Правлінням Організації можуть бути запрошені також інші особи.
Стаття 5.7. Порядок організації та роботи Конференції
§ 1.  Дата, час, місце проведення, квоти представництва та проект порядку денного Конференції визначаються Правлінням Організації.
§ 2.  Правління Організації за 10 днів до проведення Конференції надсилає територіальним осередкам, правомочним делегувати делегатів на Конференцію, запрошення на Конференцію, яке має містити порядок денний, відомості про дату, час і місце проведення Конференції.
§ 3.  Будь-який територіальний осередок, правомочний делегувати делегатів на Конференцію, має право на внесення пропозицій про зміну або доповнення порядку денного Конференції. Порядок денний та регламент роботи затверджується рішенням Конференції на початку її засідання.
§ 4.  Конференція може внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли окремим рішенням Конференції таке питання визнане як важливе або невідкладне.
§ 5.  Конференція працює згідно з регламентом, затверджуваним нею щосесійно за поданням головуючого.
Стаття 5.8. Порядок прийняття Конференцією рішень
§ 1.  Форма голосування (відкрите або таємне) з конкретного питання порядку денного визначається рішенням Конференції.
§ 2.  Рішення Конференції є прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини зареєстрованих делегатів, а в окремих випадках, передбачених цим Статутом, — не менше двох третин зареєстрованих делегатів.
§ 3.  Рішення Конференції є обов’язковим для виконання всіма статутними органами Організації.
Стаття 5.9. Повноваження Конференції
Конференція:
1. визначає найважливіші напрями діяльності, затверджує програмні документи Організації;
2. затверджує Програму дій Організації;
3. встановлює кількісний склад Правління Організації;
4. обирає терміном на два роки Голову, членів Правління, членів Контрольно-ревізійної комісії Організації;
5. обирає Почесного Голову Організації за пропозицією Голови Організації;
6. затверджує склад Координаційної Ради Організації;
7. затверджує та вносить зміни до Статуту Організації;
8. визначає загальні засади використання коштів та іншого майна Організації;
9. розглядає рекомендації Координаційної ради та Правління Організації;
10. приймає декларації, резолюції, звернення тощо;
11. заслуховує звіти і доповіді виборних посадових осіб Організації;
12. приймає відставку виборних посадових осіб Організації шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;
13. за письмовим поданням, підписаним принаймні третиною делегатів Конференції, розглядає питання про дострокове звільнення з посади Голови Організації і за наявності такого подання може достроково звільнити з посади Голову Організації рішенням, прийнятим не менше, ніж двома третинами голосів делегатів, зареєстрованих на сесії;
14. має право достроково звільнити з посад заступників Голови, членів Правління, членів Контрольно-ревізійної комісії Організації;
15. здійснює прийняття членів до Організації;
16. розглядає заяви апеляційного змісту;
17. має право делегувати Правлінню Організації окремі свої повноваження, наділяти додатковими повноваженнями будь-які статутні органи Організації;
18. реорганізовує Організацію в порядку, передбаченому цим Статутом;
19. ліквідовує Організацію, призначає Ліквідаційну комісію в порядку, передбаченому цим Статутом;
20. здійснює інші функції, передбачені цим Статутом або внутрішніми нормативними положеннями Організації.

РОЗДІЛ VІ
КООРДИНАЦІНА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 6.1. Координаційна рада Організації
Координаційна Рада є координуючим органом у періоди між Конференціями (далі за текстом Статуту — “Координаційна Рада”).
Стаття 6.2. Склад Координаційної Ради
До складу Координаційної Ради входять Голова, Почесний Голова, заступники Голови, члени Правління, Голови територіальних осередків, правомочних делегувати делегатів на Конференцію (або особи, що їх заступають, при наявності підтверджуючих документів).
Стаття 6.3. Порядок організації та роботи Координаційної Ради
§ 1.  Координаційна Рада працює в режимі засідань.
§ 2.  Очолює Координаційна Рада та керує її роботою Голова Організації.
§ 3.  Засідання Координаційної Ради проводяться за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на півроку.
§ 4.  Дата, час та місце проведення засідання Координаційної Радивизначаються Головою Організації і про нього повідомляється членів Координаційної Радине пізніше, ніж за 7 днів до його проведення.
§ 5.  Чергові та позачерговізасіданняКоординаційної Ради скликаються Головою, Правлінням Організації або за ініціативою принаймні половини членів Координаційної Ради.
§ 6.  Засідання Координаційної Ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Координаційної Ради.
§ 7.  У засіданнях Координаційної Ради мають право брати участь із правом дорадчого голосу голова Контрольно-ревізійної комісії, глави консультативно-дорадчих органів Організації, керівники допоміжних органів при Голові Організації.
§ 8.  На засіданні Координаційної Ради головує Голова або один із членів Правління за дорученням Голови Організації.
§ 9.  Проект порядку денного засідання Координаційної Радиготується Головою Організації або за його дорученням заступником (заступниками) Голови і затверджується Головою Організації.
§ 10.  Будь-який член Координаційної Радимає право на внесення пропозиції про зміну та/або доповнення до порядку денного засідання Координаційної Ради. Порядок денний затверджується рішенням Координаційної Радина початку його засідання.
§ 11.  Координаційна Радаможе внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли окремим рішенням Координаційної Радитаке питання визнане як важливе або невідкладне.
§ 12.  Засідання Координаційної Радипроводяться відкрито, якщо не буде прийнято іншого вмотивованого рішення.
Стаття 6.4. Рішення Координаційної Ради
§ 1.  Форма голосування (відкрите або таємне) та регламент роботи визначається рішенням Координаційної Ради.
§ 2.  Рішення Координаційної Ради є правомочним, якщо за нього проголосували не менше половини від кількості присутніх членів Координаційної Ради і є обов’язковим для всіх статутних органів Організації окрім Конференції Організації.
§ 3.  У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
§ 4.  Рішення Координаційної Ради оформляються протокольно або видаються як окремі акти, що підписуються Головою Організації або за його дорученням – уповноваженим ним заступником голови Організації.
Стаття 6.5. Функції і повноваження Координаційної Ради
Координаційна Рада:
1. може скликати позачергову Конференцію Організації;
2. координує діяльність місцевих осередків Організації;
3. приймає від імені Організації звернення, заяви тощо;
4. має право скасувати або призупинити рішення Правління Організації і прийняти це питання до свого розгляду;
5. здійснює інші функції, передбачені цим Статутом або внутрішніми нормативними положеннями Організації.

РОЗДІЛ VІІ
ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 7.1. Правління Організації
Центральним постійно діючим керівним органом Організації, що керує Організацією в періоди між Конференціями, є Правління (далі за текстом Статуту — “Правління”).
Стаття 7.2. Склад Правління
До складу Правління входять Голова, Почесний Голова, заступники Голови за посадою, інші члени Правління, що обираються відповідно до цього Статуту.
Стаття 7.3. Порядок організації та роботи Правління
§ 1.  Правління працює в режимі засідань.
§ 2.  Очолює Правління та керує його роботою Голова Організації.
§ 3.  Засідання Правління провадяться за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на три місяці.
§ 4.  Дата, час та місце проведення засідання Правління визначаються Головою Організації і про нього повідомляється членів Правління не пізніше ніж за 5 днів до його проведення.
§ 5.  Чергові та позачерговіЗасідання Правління скликаються Головою Організації за власною ініціативою або за ініціативою принаймні половини членів Правління.
§ 6.  Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Правління.
§ 7.  У засіданнях Правління мають право брати участь із правом дорадчого голосу голова Контрольно-ревізійної комісії, Почесні члени, глави консультативно-дорадчих органів Організації, керівники допоміжних органів при Голові Організації.
§ 8.  На засіданні Правління головує Голова або один із членів Правління за дорученням Голови Організації.
§ 9.  Проект порядку денного засідання Правління готується Головою Організації або за його дорученням заступником (заступниками) Голови і затверджується Головою Організації.
§ 10.  Будь-який член Правління має право на внесення пропозиції про зміну та/або доповнення порядку денного засідання Правління. Порядок денний затверджується рішенням Правління на початку його засідання.
§ 11.  Правління може внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли окремим рішенням Правління таке питання визнане як важливе або невідкладне.
§ 12.  Засідання Правління проводяться відкрито, якщо не буде прийнято іншого вмотивованого рішення.
Стаття 7.4. Рішення Правління
§ 1.  Форма голосування (відкрите або таємне) та регламент роботи визначається рішенням Правління.
§ 2.  Рішення Правління є правомочним, якщо за нього проголосували не менше половини від кількості присутніх членів Правління і є обов’язковим для всіх членів Організації.
§ 3.  У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
§ 4.  Рішення Правління оформлюються протокольно або видаються як окремі акти, що підписуються Головою Організації або за його дорученням – уповноваженим ним заступником голови Організації.
Стаття 7.5. Функції і повноваження Правління
Правління:
1. визначає дату, час, місце проведення та квоти представництва на Конференцію;
2. готує та подає на розгляд Конференції проекти регламенту та порядку денного;
3. запрошує третіх осіб до присутності на засіданнях Конференції;
4. готує проекти змін та доповнень до Статуту Організації;
5. приймає положення з питань, що не врегульовані цим Статутом, з обов’язковим подальшим затвердженням Конференцією;
6. визначає шляхи реалізації рішень Конференції;
7. здійснює планування, розробляє та передає на затвердження Конференції Програму дій Організації та інші програмні документи Організації;
8. спрямовує роботу Організації згідно зі Статутом та іншими нормативними документами Організації;
9. здійснює управління коштами та іншим майном Організації;
10. затверджує кошторис Організації та кошториси місцевих осередків;
11. встановлює розмір вступних та членських внесків, порядок їх сплати і використання;
12. здійснює прийняття та виключення членів Організації;
13. за поданням Голови затверджує та звільняє заступників Голови Організації;
14. за поданням Голови затверджує функціональні обов’язки заступників Голови Організації;
15. за поданням Голови затверджує прийняття Почесних членів Організації;
16. за поданням Голови затверджує штатно-посадовий розпис працівників Організації;
17. створює виконавчі та консультативно-дорадчі органи Організації, затверджує положення про них та призначає їхній персональний склад;
18. створює на постійній чи тимчасовій основі комітети, комісії, робочі групи та інші органи з метою виконання окремих функцій чи здійснення певних завдань у рамках діяльності Організації;
19. приймає рішення про заснування друкованих органів Організації та призначає їх редакторів;
20. може приймати рішення про скликання Координаційної Ради Організації;
21. приймає від імені Організації декларації, звернення, заяви тощо;
22. затверджує рішення про створення місцевих осередків, Голів та Положення місцевих осередків Організації;
23. приймає рішення про розпуск місцевих осередків Організації на підставах, передбачених цим Статутом;
24. може призупинити виконання або скасувати рішення місцевих осередків, а також звільнити з посади їхніх Голів, вивести зі складу, а також ввести до складу Бюро місцевих осередків окремих членів у разі порушення ними чинного законодавства України, Статуту і Програми дій Організації, невиконання рішень вищестоящих та керівних статутних органів Організації;
25. відповідно до законодавства України приймає рішення щодо участі Організації у виборчих кампаніях;
26. за пропозицією Голови приймає рішення про вступ Організації до об’єднань чи спілок об’єднань громадян тощо та про вихід з них;
27. заслуховує доповіді посадових осіб Організації;
28. затверджує внутрішні нормативні положення Організації, а також інші внутрішні документи нормативного характеру (крім тих, затвердження яких належить до компетенції інших органів та посадових осіб Організації), вносить до них зміни;
29. затверджує символіку Організації, зразки печаток, штампів, титульних бланків Організації, визначає порядок використання символіки та атрибутики Організації;
30. офіційно роз’яснює положення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Організації;
31. визнає офіційними переклади Статуту та інших внутрішніх актів Організації на інші мови;
32. має право подати на розгляд Конференції або Координаційної ради окремі питання, вирішення яких належить до компетенції Правління;
33. має право делегувати Голові Організації виконання окремих функцій, що входять до компетенції Правління;
34.здійснює інші функції, передбачені цим Статутом та внутрішніми нормативними положеннями Організації або делеговані йому Конференцією Організації, а також функції, що не віднесені до компетенції інших органів і посадових осіб Організації.

РОЗДІЛ VІІІ
ГОЛОВА І ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 8.1. Голова Організації
§ 1.  Організацію очолює Голова (далі за текстом Статуту – “Голова”).
§ 2.  Голова Організації обирається на Конференції Організації терміном на два роки.
§ 3.  Голова підзвітний Конференції.
§ 4.  Голова без доручення діє від імені Організації.
§ 5.  У разі неможливості виконання Головою своїх обов’язків його обов’язки виконує Перший заступник Голови.
Стаття 8.2. Функції і повноваження Голови
Голова у відповідності до законодавства України та цього Статуту:
1. організовує діяльність Організації і несе відповідальність за виконання рішень Конференції, інформує Конференцію, Координаційну раду і Правління про прийняті ним рішення;
2. представляє Організацію у відносинах з центральними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних відносинах;
3. виступає від імені Організації із заявами і промовами;
4. укладає від імені Організації договори та інші угоди, підписує від імені Організації меморандуми, декларації про наміри та інші подібні документи двостороннього або багатостороннього характеру;
5. підписує від імені Організації звернення, листи, заяви тощо;
6. вносить на розгляд Конференції подання щодо обрання і звільнення Почесного Голови Організації;
7. вносить на розгляд Правління подання щодо затвердження і звільнення Почесних членів Організації;
8. вносить на розгляд Правління подання щодо затвердження і звільнення заступників Голови Організації;
9. вносить на розгляд Правління подання щодо розподілу функціональних обов’язків заступників Голови Організації;
10. вносить на розгляд Правління подання щодо затвердження штатно-посадового розпису працівників Організації;
11. призначає та звільняє штатних працівників Організації;
12. утворює допоміжні органи при Голові з метою забезпечення своєї діяльності, формує їх персональний склад;
13. затверджує внутрішні нормативні положення Організації, що регулюють функціонування допоміжних органів при Голові, вносить до них зміни;
14. розглядає заяви членів Організації;
15. скликає позачергові сесії Конференції у відповідності до цього Статуту;
16. звітує перед Конференцією за результатами діяльності Організації;
17. скликає засідання Координаційної Ради та Правління;
18. підписує акти, прийняті Конференцією, Координаційною Радою і Правлінням;
19. призупиняє акти місцевих осередків Організації, які суперечать Статуту та Програмі дій Організації, з подальшим винесенням їх на розгляд Правління;
20. звертається від імені Організації до суду;
21. застосовує заходи громадського заохочення і стягнення до штатних працівників Організації;
22. здійснює управління майном та коштами Організації і відповідає за їх цільове використання, має право підпису фінансових документів;
23. на виконання власних рішень, прийнятих у межах своєї компетенції, видає накази, розпорядження, доручення та інші акти, які є обов’язковими для всіх посадових осіб та членів Організації;
24. має право передавати частину своїх повноважень заступникам Голови Організації;
25. здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних положень Організації або делеговані йому Конференцією, Координаційною радою або Правлінням.
Стаття 8.3. Функції і повноваження заступників Голови Організації
§ 1.  Заступники Голови Організації (далі за текстом Статуту – “заступники Голови”) за поданням Голови затверджуються і звільняються Правлінням Організації.
§ 2.  Заступники Голови складають свої повноваження перед новообраним Головою Організації.
§ 3.  Заступники Голови входять за посадою до складу Координаційної Ради та Правління, мають право бути присутніми та виступати на засіданнях всіх статутних органів Організації.
§ 4.  Заступники Голови у відповідності до законодавства України:
1. організовують діяльність Організації, всебічно сприяють виконанню статутних завдань Організації, рішень Конференції, Координаційної Ради, Правління та Голови;
2. координують окремі напрямки діяльності Організації відповідно до рішень Правління та доручень Голови;
3. виконують доручення Голови;
4. за погодженням із Головою представляють Організацію у відносинах із центральними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках;
5. за дорученням Голови підписують від імені Організації звернення, листи, заяви, роблять промови тощо;
6. готують Конференції та засідання Координаційної Ради і Правління;
7. готують проекти документів, що виносяться на розгляд Конференції Правлінням та Головою Організації;
8. здійснюють інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних положень Організації або делеговані їм Головою Організації.
Стаття 8.4. Добровільна відставка Голови
§ 1.  Голова має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Правління або Конференції.
§ 2.  Правління або Конференція приймає відставку Голови шляхом заслуховування його заяви про відставку.
§ 3.  Добровільна відставка Голови не має наслідком припинення його членства в Організації.

РОЗДІЛ IХ
ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА І ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 9.1. Почесний Голова Організації
§ 1.  Почесним Головою Організації (далі за текстом Статуту – “Почесний Голова”) може стати Голова з часу своєї відставки з посади (за винятком випадку, коли Конференція звільняє Голову з посади достроково) або особа, яка не є членом Організації і вносить особливий внесок у розвиток Організації, вагомо сприяє її діяльності.
§ 2.  Почесний Голова обирається Конференцією за поданням Голови Організації.
§ 3.  Почесний Голова:
1. сприяє Організації в її діяльності;
2. може представляти Організацію за погодженням із Головою у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках;
3. бере участь у роботі керівних статутних органів Організації;
4. здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних положень Організації або делеговані йому керівними статутними органами Організації.
§ 3.  Почесний Голова може скласти з себе повноваження Почесного Голови за власним бажанням.
Стаття 9.2. Почесний член Організації
§ 1.  Почесним членом Організації (далі за текстом Статуту – “Почесний член”) може стати будь-яка особа, яка не є членом Організації і вносить особливий внесок у розвиток Організації, вагомо сприяє її діяльності.
§ 2.  ПрийняттяПочесного члена в лави Організації затверджується Правлінням за поданням Голови Організації.
§ 3.  Почесний член:
1. сприяє Організації в її діяльності;
2. може представляти Організацію за погодженням із Головою у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках;
3. здійснює інші функції відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних положень Організації або делеговані йому керівними статутними органами Організації.
§ 3.  Почесний член може скласти з себе повноваження Почесного члена за власним бажанням.

РОЗДІЛ Х
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 10.1. Контрольно-ревізійна комісія Організації
§ 1.  Контролює і перевіряє статутну та фінансово-господарську діяльність Організації Контрольно-ревізійна комісія (далі за текстом Статуту — “Контрольно-ревізійна комісія”).
§ 2.  Контрольно-ревізійна комісія обирається Конференцією терміном на два роки з числа членів Організації, які не входять до складу Правління, у складі не менше п’яти осіб.
Стаття 10.2. Порядок організації та роботи Контрольно-ревізійної комісії
§ 1.  Контрольно-ревізійна комісія діє на основі Статуту та інших внутрішніх нормативних положень Організації.
§ 2.  Члени Контрольно-ревізійна комісії обирають зі свого складу Голову на першому засіданні новообраного складу.
§ 3.  Голова Контрольно-ревізійної комісії головує на її засіданнях та представляє Комісію на Конференції та засіданнях Координаційної ради і Правління;
§ 4.  У разі відсутності Голови Контрольно-ревізійної комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень Контрольно-ревізійна комісія обирає тимчасово виконуючого обов’язки Голови.
§ 5.  Усі члени Контрольно-ревізійної комісії мають однакове право голосу.
§ 6.  Члени Контрольно-ревізійна комісії не мають права займатися діяльністю, що пов’язана з фінансово-господарськими справами Організації.
§ 7.  Контрольно-ревізійна комісія за погодженням із Головою Організації може залучати до своєї роботи спеціалістів відповідного фаху на підставі угод цивільно-правового характеру.
Стаття 10.3. Функції і повноваження Контрольно-ревізійної комісії
§ 1. Контрольно-ревізійна комісія  здійснює перевірки діяльності Організації та місцевих осередків за дорученням Конференції, Координаційної ради, Правління, Голови або за власною ініціативою Контрольно-ревізійної комісії.
§ 2.  Контрольно-ревізійна комісія обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів Організації напередодні звітно-виборної Конференції.
§ 3.  Звіт про результати перевірки подається на розгляд статутного органу Організації, який доручив проведення перевірки, та доводиться до відома всім інших центральних статутних органів Організації.
§ 4.  Звіт про результати перевірки, яка проводилась Контрольно-ревізійною комісією напередодні звітно-виборної Конференції, подається на розгляд Конференції та доводиться до відома всіх інших центральних статутних органів Організації.
§ 4.  Звіт про результати перевірки, яка проводилась за власної ініціативи Контрольно-ревізійної комісії, доводиться до відома та відповідного реагування центральних статутних органів Організації.
§ 4.  У випадку ліквідації Організації за рішенням Конференції, Контрольно-ревізійна комісія контролює діяльність Ліквідаційної комісії і затверджує ліквідаційний баланс.
§ 5.  Контрольно-ревізійна комісія за рішенням Конференції може виконувати функції Ліквідаційної комісії.

РОЗДІЛ ХI
ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 11.1. Майно Організації
§ 1.  У зв’язку зі здійсненням своєї статутної діяльності Організація в установленому законодавством порядку володіє, користується і розпоряджається коштами та іншим майном, а також немайновою власністю.
§ 2.  Організація може мати у власності або орендувати будівлі та інші споруди, транспортні засоби, житлові приміщення і приміщення нежилого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, засоби зв’язку, майно культурно-просвітницького, спортивного та оздоровчого призначення.
§ 3.  Організація володіє і розпоряджається грошовими коштами.
Стаття 11.2. Набуття Організацією прав власності на майно
Організація набуває прав власності на кошти та інше майно, передане (пожертвуване) їй членами Організації, державою, установами, організаціями, підприємствами, територіальними громадами та іншими суб’єктами, якщо інше прямо не заборонено законом, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів або на інших підставах, не заборонених законом.
Стаття 11.3 Джерела надходження коштів Організації
Кошти Організації формуються з:
1. вступних та членських внесків;
2. державних субсидій і дотацій;
3. цільового фінансування;
4. добровільних внесків, пожертвувань, дарувань, грантів, надходжень від спонсорів та інших видів безповоротної фінансової допомоги;
5. інших джерел надходження, які не заборонені законодавством України для неприбуткових організацій.
Стаття 11.4. Використання коштів та іншого майна Організації
§ 1.  Кошти та інше майно Організації використовуються на здійснення статутної діяльності Організації.
§ 2.  Кошти та інше майно Організації, в тому числі при її ліквідації, не можуть розподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.
Стаття 11.5. Відповідальність Організації щодо зобов’язань своїх місцевих осередків та членів Організації
§ 1.  Організація не несе відповідальності щодо зобов’язань своїх місцевих осередків, а останні не відповідають за зобов’язання Організації.
§ 2.  Організація не несе відповідальності щодо зобов’язань своїх членів, а останні не відповідають за зобов’язання Організації.
Стаття 11.6. Обов’язки Організації щодо ведення бухгалтерського обліку, реєстрації в податкових органах і внесення платежів до бюджету
Організація веде бухгалтерський облік, реєструється в державних податкових органах і вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
Стаття 11.7. Немайнові права власності Організації
Організація може набувати прав на інтелектуальну власність та інші немайнові права власності, розпоряджатися цими правами відповідно до законодавства.
Стаття 11.8. Охорона прав власності Організації
§ 1.  Власність Організації охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду.
§ 2.  Збитки, завдані Організації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.

РОЗДІЛ ХIІ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації
§ 1.  Внесення змін та доповнень до Статуту здійснює Конференція.
§ 2.  Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Конференції вносять в письмовій формі: Голова, Правління та Контрольно-ревізійна комісія.
§ 3.  Рішення Конференції з питань внесення змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від кількості делегатів, зареєстрованих на Конференції.
§ 5.  Після внесення змін та доповнень до Статуту інші внутрішні документи Організації діють у тій частині, що не суперечить сутності внесених змін та доповнень.
§ 6.  Зміни та доповнення до Статуту підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 РОЗДІЛ ХІІІ
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 13.1. Форми припинення діяльності Організації
Припинення діяльності Організації здійснюється відповідно до законодавства шляхом її реорганізації або ліквідації.
Стаття 13.2. Реорганізація Організації
§ 1.  Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, зареєстрованих на Конференції.
§ 2.  При реорганізації Організації все її майно і права на немайнову власність передаються згідно з рішенням Конференції та відповідно до закону до правонаступника чи правонаступників Організації, визначених Конференцією.
§ 3.  При реорганізації Організації питання подальшого членства членів Організації в новостворюваній організації вирішується на підставі відповідного рішення Конференції.
Стаття 13.3. Ліквідація Організації
§ 1.  Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, зареєстрованих на Конференції, або за рішенням суду.
§ 2.  Ліквідація Організації здійснюється Ліквідаційною комісією, призначеною Конференцією чи судом.
§ 3.  Із моменту затвердження персонального складу Ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Організації.
§ 4.  Ліквідаційна комісія оцінює майно Організації, виявляє її кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс.
§ 5.  Якщо ліквідація Організації здійснюється за рішенням Конференції, Ліквідаційна комісія подає ліквідаційний баланс на затвердження Контрольно-ревізійній комісії; якщо ж ліквідація Організації здійснюється за рішенням суду — ліквідаційний баланс подається Ліквідаційною комісією на затвердження суду.
§ 6.  Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, її місцевим осередкам, членам Організації, а також третім особам.
§ 7.  У разі ліквідації Організації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу держави.
§ 8.  Ліквідація Організації вважається завершеною, а діяльність Організації остаточно припиняється з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру об’єднань громадян.
§ 9.  Ліквідація Організації має наслідком розпуск її місцевих осередків, консультативно-дорадчих та інших органів Організації.